Wizards Bowling Academy

News

Αποτελέσματα τελικού γύρου Clausura 2010

Posted by Jannos Kassiotis on May 12, 2010 at 8:27 AM

28/04/2010


 

  • Νικητής του τελικού γύρου του Clausura 2010 αναδείχθηκε ο Νίκος Κύρος (Wizards B.A). 2oς ο Ιωσήφ Κολσουζιάν (Κερκυραϊκός) και 3ος ο Νίκος Δημητρίου (Κερκυραϊκός)
  • Αναλυτικά αποτελέσματα στη στήλη "Results".

Categories: Apertura - Clausura

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Luna
6:59 AM on June 6, 2011 
Êîëëåãè , ïîäñêàæèòå , êòî çíàåò èëè ñòàëêèâàëñÿ.

Õî÷ó ïðèîáðåñòè êîëå÷êî ñ áðèëëèàíòîì ìàññîé áîëåå êàðàòà, íî îñîçíàþ, ÷òî ýòî ñòîèò áåçóìíûõ äåíåã è ìíå íå ïî êàðìàíó.

Íî ÷èòàëà , ÷òî åñòü îáëàãîðîæåííûå áðèëëèàíòû, êîòîðûå íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ, íî ñòîÿò äåøåâëå â

äâà ðàçà.

Êòî-íèáóäü âîîáùå äåðæàë òàêèå â ðóêàõ, îíè ïðàâäà âåëèêîëåïíû ?